فراخوان

«کرامت انسانی تخطی ناپذیر است»

اتحاد برای جهان پذیرا بودن، همبستگی، دموکراسی و دولت قانونمدار علیه عدم تحمل، انسان ستیزی و خشونت

آلمان یک کشور دموکراتیک و جهان پذیرا است که به حیث عضو اتحادیه اروپا به مثابه جامعه ارزشی- اقتصادی، متعهد به رعایت اعلامیه جهانشمول حقوق بشر می باشد. از ده ها سال به این سو در آلمان مردمانی با منشاهای ملی، فرهنگی و مذهبی مختلف یکجا زندگی می کنند. حق قانونی دفاع از کرامت انسانی شامل حفاظت از کرامت انسانی همه انسان ها می شود، چه آن ها از نسل ها به اینسو در این جا زندگی نموده باشند و یا به حیث پناهجو به آلمان مهاجرت کرده باشند.

کسی که در کشورش به علل جنگ و یا پیگرد احساس خطر جانی کند، مستحق حفاظت در اروپاست. ما طرفدار آن استیم که آلمان به انجام دادن مکلفیت های انسان دوستانه اش ادامه بدهد. در عین زمان ناگفته پیداست که ما بلافاصله به یک راه حل اروپایی نیاز داریم که به طور موثری علیه دلایل آوارگی و پناهجویی مبارزه کند و به نگرانی های بسیاری پناهجویان بپردازد. هیچ کشور اتحادیه اروپا نباید از این مسئولیت مشترک شانه خالی کند.

پذیرش و ادغام بسیاری پناهجویان با چالش های اقتصادی و اجتماعی عظیمی توام است. هزاران شهروند و همچنان رضاکاران و کارمندان موظف ادارات، پولیس، سازمان های امدادی و رفاهی کار شان را به طور تحسین انگیزی انجام می دهند. این تعهد برای همبستگی و اتفاق اجتماعی است. مددرسانی انقطاع ناپذیر بیانگر آن است که همبستگی و احساس نوع دوستی ارزش های شاخص اجتماعی ماست.

آلمان برای توانمندی اش در آینده به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد. این مسأله از مدت ها پیش به اینسو نشان می دهد که با توجه به شمار فزاینده پناهجویان، پیوسته جنبه مبرم تر به خود گرفته است. ما به سرمایه گذاری در بخش های تعلیم و تربیت، کار آموزی، اشتغال، اماکن رهایشی کافی، زیرساخت های عامه کارآ و امنیت در برابر خشونت نیاز داریم. کسانی که از فقر، بیکاری و فقدان کمک های اجتماعی رنج می برند، باید با توجه به چالش های موجود، فراموش نگردند. همه آن ها باید از عین فرصت برای مشارکت در حیات اجتماعی برخوردار گردند.

قبولی پناهجویان مطابق به کرامت و شأن انسانی، ادغام آن ها و جلوگیری از گسیختگی فرهنگی و اجتماعی یک وظیفه مشترک است. حکومت فدرال یا مرکزی، حکومت های ایالتی، نواحی، مراجع اقتصادی، اتحادیه ها، مجامع کلیسایی و دینی، سازمان های خیریه و مجموع جامعه مدنی باید به تقبل مسئولیت های شان ادامه دهند. ما معتقدیم چالش های بزرگی را که در برابر ما قرار دارند، می توانیم مشترکاً از میان برداریم.

همزیستی مسالمت آمیز و ادغام در جامعه آلمانی تنها در صورتی موفق شده می تواند که ارزش های قانون اساسی و همزیستی اجتماعی ما از جانب همه قبول شود. این به معنای آن است که حق انجام دادن آزادانه مراسم دینی بدون تفکیک باید به رسمیت شناخته شود. این همچنان به معنای آن است که هیچ کس راه و رسم فرهنگی و یا دینی اش را نباید به مثابه پرده ساتری مورد سؤاستفاده قرار دهد، تا حقوق اساسی آزادی عقیده و وجدان، خودمختاری بدنی و حقوق برابر مردان و زنان را مورد سؤال قرار دهد و یا اینکه در حق اقلیت ها تبعیض روا دارد. در مواردی که انحصار قدرت قهری توسط دولت نادیده گرفته می شود و یا موارد جرمی به وجود می آیند، مرتکبان باید مطاق به قانون جزا مورد پیگرد قرار گیرند. آن مجرمان که دارای تابعیت خارجی می باشند، باید روی احتمال پایان یافتن حق اقامت شان در آلمان حساب کنند.

بسیاری از پناهجویان برای مدت طولانی یا همیشه با ما خواهند بود. لازم است تا هریک از آن ها به مثابه انسان های با سرنوشت و تجارب دردانگیز شناخته شوند. یک موفقیت برای ادغام پایدار ایجاب امکانات مناسب برای مشارکت اجتماعی و اراده ادغام شدن در جامعه را می کند. بنابراین، آموختن زبان آلمانی مانند دسترسی یافتن هرچه زودتر به امکانات ادغام شدن در جامعه به گونه مثال تعلیم و تربیت، فرهنگ، کار و ورزش مهم می باشد.

شامل شدن به بازار کار یک پیش شرط اساسی برای ادغام پایدار پناهجویان می باشد. برای این منظور استفاده از امکانات جهت شمولیت در کارآموزی حرفوی و به پایان رساندن موفقانه آن، مانند کاریابی مهم است. نیاز به آن است که تدابیر و برنامه هایی در قالب یک استراتژی عمومی در جهت ایجاد فرصت هایی برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی به اجرا درآید.

ما می خواهیم دموکراسی و حکومت قانونمدار را تحکیم بخشیم. ما جانبدار همبستگی و جهان پذیرا بودن استیم. ما معتقدیم که هرکه در کشور ما پناه می جوید، باید دسترسی به یک ارزیابی منصفانه مطابق به اصول یک دولت قانونمدار داشته باشد. همچنان با کسانی که به علل مشکلات اقتصادی و بینوایی به آلمان می آیند و مطابق به اسلوب ارزیابی در یک دولت قانونمدار امکان اقامت در این کشور را ندارند و بنابراین، باید به کشورهای شان بگردند، باید با همدلی و احترام برخورد صورت گیرد.

با نگرانی زیاد ما این واقعیت را احساس می کنیم که گروه های دست راستی عوامگرا و افراطی موضوع پناهجویی و مهاجرت را در حال حاضر مورد سؤ استفاده قرار دادده به خصومت دامن می زنند و نظم دموکراتیک مبتنی بر آزادی ما را زیر سؤال قرار می دهند. ما قاطعانه علیه همه اشکال نفرت پراگنی، نژادگرایی، تحقیر و خشونت قرار داریم .

تقاضا می کنیم که:

 • مسائل مربوط به پناهجویان و مهاجران به عوض آن که تحریک انزجار عامه و منافع حزبی سیاسی را دنبال کنند، باید به طور مشخص و به منظور یافتن راه حل مطرح گردند،
 • با اظهارات و اعمال انسان ستیزانه، قطع نظر از این که از کجا منشأ می گیرد و علیه کدام گروه است، مخالفت شود،
 • حملات افراطی های دست راستی، حملات غیر انسانی بر پناهجویان و سرپناه های آنها، حملات بر پولیس ها، نمایندگان مطبوعات و امداد رسان ها باید با پیگردهای جزایی تعقیب گردند.

ما از این موارد دفاع می کنیم:

 • تقویت همبستگی و اتفاق اجتماعی،
 • گفت و گو در مورد تفاوت های فرهنگی، دینی و اجتماعی و ایجاد فضای دید و بازدید،
 • سیاست مبتنی بر همبستگی و پایدار که برای همه انسان هایی که در آلمان زندگی می کنند سهم مساویانه ای را فراهم گرداند،
 • بهبود فرصت های تعلیمی به مثابه کلید ادغام،
 • سیاست پناهجویان که در انطباق با مکلفیت های ما در قبال بشریت و حقوق بشر و تضمین ارزیابی منصفانه پناهجویان باشد. حفاظت از حقوق اساسی، به شمول آزادی وجدان، حق خود ارادیت بر بدن، همچنان برابری مردان و زنان و منع تبعیض،
 • حفاظت از همه افراد در برابر خشونت، انسان ستیزی، نفرت انگیزی علیه بیگانگان،
 • تخصیصیه مناسب مالی که توسط آن مخارج اضافی پناهجویان موجود و آن هایی که تازه قبول می شوند از جانب حکومت مرکزی، حکومت های ایالتی و نواحی تامین شود، تا به این ترتیب به هدف ادغام دایمی آنها دسترسی یابیم.
 • برقرار ساختن قدرت انحصاری دولت در استفاده از زور در مبارزه علیه جرایم و تامین زندگی باهمی صلح آمیز بدون خشونت،
 • اروپایی که از کرامت انسانی حفاظت می کند، چشم انداز همزیستی مسالمت آمیز را به وجود می آورد.

در مواقع بحران ها نباید ما از دولت قانونمدار و دست آوردهای اجتماعی و انساندوستانه مان دست برداریم. حفاظت از کرامت انسانی، هدف ماست. از این رو ما متعهد گردیدیم که نیروهای مان را برای جهان پذیرابودن، همبستگی، دموکراسی و حاکمیت قانون در آلمان و اروپا متحد سازیم.

Download